صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

در جمع فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی

راهکار عقیم‌سازی کارتن خواب‌ها برخاسته از یک ذهن بیمار است

راهکار عقیم‌سازی کارتن خواب‌ها برخاسته از یک ذهن بیمار است
بی توجهی به ظرفیت سازمانهای مردمی و غیردولتی توسط برخی از بهره برداران سیاسی به عنوان یک ژست، مشکل امروز ما شده است/همه دستگاهها به فعالان حوزه آسیب های اجتماعی کمک کنند تا با کار جهادی و فرهنگ سازی عمیق در جهت کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم و تنها راه حل کاهش آسیب های اجتماعی، مشارکت همه جانبه همه دستگاه ها و مردم است.
مهرداد بذرپاش که در جمع تشکل‌های غیردولتی مردم نهاد و فعالان در حوزه آسیب های اجتماعی اظهار داشت: در مدیریت مسائل اجتماعی باید توجه کرد که ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫـﺎی زﻣﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارزشﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ.
 
بذرپاش با اشاره به موضوع بی­‌سازمانی اجتماعی در کشور گفت: آنچه در کشور مشکل و مسئله شده است، موضوع بی‌سازمانی اجتماعی، که در آن مسائل اجتماعی را با آزمایش مقررات اجتماعی سنجش می کنند.
 
وی ادامه داد: بی سازمانی اجتماعی برای  افراد، تولید فشار روانی می کند که خود این امر زمینه ساز بی سازمانی شخصیتی است.
 
نماینده سابق مردم تهران در مجلس در ادامه بیان داشت: برای کنترل اجتماعی جامعه، باید حساسیتی که یک شخص نسبت عقاید دیگران درباره خودشان دارد را افزایش داد. باید تعهد به قیود اجتماعی را در جامعه افزایش داد، باید میزان اعتباری که فرد برای معیارها و قرارداد اجتماعی قائل است را تقویت کرد.
 
وی در ادامه گفت: متاسفانه دولت آسیب‌های اجتماعی را بسیار در قالب های بروکراتیک دنبال می کند. وی در حوزه آسیب های اجتماعی افزود مطابق گزارشات معتبر بین المللی متاسفانه  ارزش سالانة فروش محصولات پورنوگرافی در آمریکا، بیش از ده میلیارد دلار است و سالانه 800 میلیون نسخه از آثار پورنوگرافی به فروش می رسد. امروز شاهدیم کسی در امریکا رییس جمهورشده که عملا از محل به تاراج رفتن امنیت اخلاقی کسب درآمد می کند و به آن می بالد.
 
رئیس سابق سازمان ملی جوانان با اشاره به موضوع پژوهش در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎ و ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺠﺮویﻫـﺎ؛ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ به شمار می رود. وی ادامه داد: متاسفانه چیزی که در این سالها به آن توجه نشده است، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی است، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﻴﻠـﻲ ﻛـﻪ ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻠﻲ و ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ است. بذرپاش با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه گفت: اگر افراد پس از انجام دادن 40 ساعت کار در هفته درآمد کافی برای هزینه هایی چون اجاره خانه، خوراک و دیگر مخارج ضروری خود به دست نیاورند و همچنان درآمد آنها زیر خط فقر باشد، در این صورت انگیزه آنها برای توجه به گزینه های غیرقانونی به عنوان راهی برای امرار معاش و گذران زندگی، قوی تر خواهد بود.
 
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: عدم وجود مرکز سیاستگذاری و نظارت بر مسائل اجتماعی در کشور یکی از بسترهای توسعه معضلات اجتماعی دانست و بیان کرد: بی توجهی به ظرفیت سازمانهای مردمی و غیردولتی توسط برخی از بهره برداران سیاسی به عنوان یک ژست، مشکل امروز ما شده است.
 
وی با انتقاد از عملکرد دولت و برخی اظهار نظرهای مسئولین گفت: به جای راهکار عقیم سازی کارتن خواب ها، در جهت کاهش آسیب های اجتماعی راهکار مناسب تری بدهیم، این نسخه برخاسته از ذهن بیمار است. فقر مرگ همه فضیلیتهای انسانی و نقطه شروع آسیبهای اجتماعی است. وی ادامه داد: هیچ جوره آرمان های امام عزیز ما تناسبی با آسیب های اجتماعی فعلی ندارد و باید به مردم اعتماد کنیم و راهکارها را از میان خود مردم بیابیم. نمی‌شود عده‌ای در اتاق در بسته برای مردم تصمیم بگیرند. رویش‌های انقلاب آماده در اختیار گذاشتن تفکر فرهنگی انقلاب اسلامی خود جهت پیشرفت کشور هستند. هرچه رکود عمیق تر شود،بیکاری بیشتر؛ در نتیجه حجم وعمق آسیب های اجتماعی اضافه می شود پس یک جهاد بی امان برای رفع بیکاری جهت توقف آسیب های اجتماعی لازم است.
 
بذرپاش یکی از عوامل اثرگذار بر آسیبهای اجتماعی امروز را گسست فرهنگی دانست و ادامه داد: این مسئله، زمانی پدیدار می‌شود که افراد بویژه جوانان، هیچ گونه پیوند مستحکمی با باورهای فرهنگی جامعه خود ندارند و در نتیجه دچار سرخوردگی شده و مجذوب ضد فرهنگها می‌شوند. وی گفت: تضاد نسل‌ها عامل مهم دیگری است که بر شدت آسیبهای اجتماعی می‌افزاید و دو نسل والدین و فرزندان، به مرور زمان  از یکدیگر دورتر و بیگانه‌تر می‌شوند که گاهی ممکن است به تضاد و تقابل بیانجامد. همچنین دگرگونی‌های سریع اجتماعی که از پی‌آمدهای آن، ناتوانی در تحلیل و ارزیابی پدیده‌ها است، باعث می شود افرادی که عناصر و اجزای فرهنگ خویش را به درستی نمی‌شناسند و به جذب و درون‌سازی آن‌ها نمی‌پردازند، توان تجزیه و تحلیل امور جامعه را از دست بدهند. لذا نقش نهادهای هویت بخش اجتماعی بویژه رسانه ها در بازآفرینی هویتی و  فرهنگی اجتماعی جامعه است.
 
عضو هیئت رئیسه سابق مجلس ادامه داد: انسان با آرمان‌هایش، به نشاط و حرکت و پویایی دست می یابد و نداشتن هدف و آرمان؛ سستی‌، بی تحرکی، از دست‌دادن انگیزه‌ها و گسستگی فرهنگی در شخص و اجتماع را در پی دارد و برای ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی باید همه افراد بویژه نوجوانان و جوانان به «بازآفرینی باور‌های فرهنگی» خود بپردازند و فرهنگ‌سازان جامعه نیز به آموزش های گوناگون فرهنگی همت گمارند.
 
وی تصریح کرد: فصل‌ مشترک‌های فکری و عاطفی و اعتقادی و تقویت آن‌ها و نیز برقراری گفت و گو‌های مؤثر و بالنده میان دو نسل، شرایط لازم را برای هم‌فکری بیشترشان فراهم می‌کند. وی در ادامه گفت: در این گونه موقعیت‌ها، باید فرصت مناسب را به منظور اندیشیدن و شناخت درست پدیده‌ها در اختیار مردم قرار داد و باید با پاسخ‌دادن به پرسش‌های بنیادین دربارۀ زندگی، خداوند، حیات و هدف‌های خلقت هستی، آرمان‌های پایدار و ارزش‌مند و سعادت آفرین برای جوانان معرفی و پیشنهاد کرد.
 
نماینده سابق مردم تهران در مجلس ابزار امیدواری کرد: همه دستگاهها به فعالان حوزه آسیب های اجتماعی کمک کنند تا با کار جهادی و فرهنگ سازی عمیق در جهت کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم و تنها راه حل کاهش آسیب های اجتماعی، مشارکت همه جانبه همه دستگاه ها و مردم است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • اولین نظر را شما بدهید